Виправлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

     

Грабовський Микола Дмитрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

10.01.2019

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Завод Чорноморполiграфметал"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса Застава-2. вул. Привозна, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383708
5. Міжміський код та телефон, факс 048 7373131 048 7373133
6. Електронна поштова адреса zavodchpm@gmail.com
   
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Сiмхович Наум Харитонович

 

0.00356

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Сiмхович Наум Харитонович, 1951р.н., голова Наглядової ради, акцiонер, якому належить пакет акцiй, що дорiвнює 0,00356%, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв працював на посадi голови Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Заступник голови Наглядової ради

Тимофiєнко Вiктор Валентинович

 

0.00356

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради:Тимофiєнко Вiктор Валентинович, 1945 р. н., заступник голови Наглядової ради, акцiонер, якому належить пакет акцiй, що дорiвнює 0,00356%, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв працював на посадi заступника голови Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Лiтвак Наталя Борисiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Лiтвак Наталя Борисiвна, 1974 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакету акцiй Товариства не має, не судима, останнi 5 рокiв працювала на посадi члена Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Лiтвiн Дмитро Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Лiтвiн Дмитро Олександрович, 1984 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакетом акцiй Товариства не володiє, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв – член Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Шендеровський Валерiй Юрiйович

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Шендеровський Валерiй Юрiйович, 1977 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакетом акцiй Товариства не володiє, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв – член Наглядової ради Товариства.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

     

Грабовський Микола Дмитрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

10.01.2019

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Завод Чорноморполiграфметал"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса Застава-2, вул. Привозна. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383708
5. Міжміський код та телефон, факс 048 7373131 048 7373133
6. Електронна поштова адреса zavodchpm@gmail.com
   
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.06.2017

звільнено

Генеральний директор

Шендеровський Юрiй Юхимович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «Завод Чорноморполiграфметал» на засiданнi, що вiдбулося 15 червня 2017 року, прийнято рiшення про припинення повноважень генерального директора Шендеровського Юрiя Юхимовича, паспортнi данi: КМ 610590, виданий: 09 липня 2009 р. Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi, з закiнченням термiну дiї контракту. Посаду генерального директора Шендеровський Юрiй Юхимович обiймав з 17 червня 2011 року. На час проведення засiдання Наглядової ради Ю.Ю. Шендеровський не має пакету акцiй Товариства. Несудимий.

15.06.2017

обрано

Генеральний директор

Грабовський Микола Дмитрович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «Завод Чорноморполiграфметал» на засiданнi, що вiдбулося 15 червня 2017 року, прийнято рiшення про обрання на посаду генерального директора Грабовського Миколу Дмитровича, паспортнi данi: КК 348768, виданий : 01 жовтня 1999 р. Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Протягом останнiх п’яти рокiв Грабовський Микола Дмитрович обирався до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. З 17 червня 2017 року Грабовським Миколою Дмитровичем вiдповiдно до поданої заяви припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Несудимий.

15.06.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Грабовський Микола Дмитрович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «Завод Чорноморполiграфметал» на засiданнi, що вiдбулося 15 червня 2017 року, прийнято рiшення про обрання на посаду генерального директора Грабовського Миколу Дмитровича, паспортнi данi: КК 348768, виданий : 01 жовтня 1999 р. Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Протягом останнiх п’яти рокiв Грабовський Микола Дмитрович обирався до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. З 17 червня 2017 року Грабовським Миколою Дмитровичем вiдповiдно до поданої заяви припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

     

Грабовський Микола Дмитрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

10.01.2019

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Завод Чорноморполiграфметал"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса Застава-2. вул. Привозна, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383708
5. Міжміський код та телефон, факс 048 7373131 048 7373133
6. Електронна поштова адреса zavodchpm@gmail.com
   
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Сiмхович Наум Харитонович

 

0.00356

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Сiмхович Наум Харитонович, 1951р.н., голова Наглядової ради, акцiонер, якому належить пакет акцiй, що дорiвнює 0,00356%, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв працював на посадi голови Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Заступник голови Наглядової ради

Тимофiєнко Вiктор Валентинович

 

0.00356

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради:Тимофiєнко Вiктор Валентинович, 1945 р. н., заступник голови Наглядової ради, акцiонер, якому належить пакет акцiй, що дорiвнює 0,00356%, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв працював на посадi заступника голови Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Лiтвак Наталя Борисiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Лiтвак Наталя Борисiвна, 1974 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакету акцiй Товариства не має, не судима, останнi 5 рокiв працювала на посадi члена Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Лiтвiн Дмитро Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Лiтвiн Дмитро Олександрович, 1984 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакетом акцiй Товариства не володiє, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв – член Наглядової ради Товариства;

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Шендеровський Валерiй Юрiйович

 

0

Зміст інформації:

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про переобрання членiв Наглядової ради у тому ж складi. Пiдставою для цього слугувало вiдсутнiсть зауважень з боку акцiонерiв на виконання цими членами Наглядової ради функцiй з захисту прав акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради: Шендеровський Валерiй Юрiйович, 1977 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у виглядi ТОВ, пакетом акцiй Товариства не володiє, судимiсть – вiдсутня, останнi 5 рокiв – член Наглядової ради Товариства.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

     

Грабовський Микола Дмитрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

10.01.2019

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Завод Чорноморполiграфметал"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса Застава-2, вул. Привозна, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383708
5. Міжміський код та телефон, факс 048 7373131 048 7373133
6. Електронна поштова адреса zavodchpm@gmail.com
   
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
   

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1 28.03.2018 товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СДС ЛТД" 41090829 96.984477 100

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ», емiтент, отримало 28 березня 2018 року вiд товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СДС ЛТД», код ЄДРПОУ 41090829, який є власником домiнуючого контрольного пакету акцiй, повiдомлення з випискою про стан рахунку в цiнних паперах на 26.03.2018 року, про набуття цим акцiонером права власностi на 28088 (двадцять вiсiм тисяч вiсiмдесят вiсiм) простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ». Набуття права власностi на цiннi папери вiдбулося за процедурою, передбаченою ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», Роздiлом II «ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах» (№ 1983-YIII вiд 23 березня 2017 року).