ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Оприлюднено
Додаток 8
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1. 1.08.2017 11.09.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» 41090829 0 96,9845
Зміст інформації:Товариству з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД», код ЄДРПОУ 41090829, місцезнаходження: 65098, Одеська область, м. Одеса, Застава-2, вулиця Привозна. 1, згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах на  01.08.2017 року, наданої депозитарною установою – АБ «Південний», належить 27241 штук простих іменних акцій ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал», що становить 96,9845 відсотків від загальної кількості акцій емітента (28088 штук), та 99,4016 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій (27405 штук).До  01.08.2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» код ЄДРПОУ 41090829, не було власником пакету акцій  ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал». Інформація про зміну власника отримана від ТОВ «СДС ЛТД».