Річна інформація за 2017

Оприлюднено

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ”, 00383708, Привозна, 1, Одеса, Малиновський, Одеська область, 65098, Україна, 8(048)715-16-16  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://chpm.com.ua/  
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “НАШ АУДИТ”, 21032613  
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів: 97,08% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання   членів лічильної  комісії  річних  Загальних  зборів , прийняття рішення про припинення  повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів.
Вирішили:Вибрати лічильну  комісію у  складі  3 членів: Лічікакі Л.І.- голова комісії; Артамонова О.А. – секретар  комісії; Копосова А.В.- член комісії. 
2. Обрання голови та  секретаря загальних  сборів.
Вирішили:Обрати:голова загальних зборів Тимофієнко  В.В., секретарем  загальних зборів Шендеровського В.Ю.
Рішення прийняте.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення  загальних зборів. 
Вирішили: -затвердити  порядок  голосування,
-регламент роботи загальних зборів.
4. Звіт  Наглядової  ради за 2016 рік.
Вирішили:
Звіт  наглядової  ради за 2016 рік прийняти до  відома.
5. Звіт Генерального директора  за 2016 рік.
Вирішили : Звіт генерального  директора за 2016 рік прийняти до відома.
6. Звіт дочірнього підприємства «Надія» за 2016 рік .
Вирішили: Звіт  дочірнього підприємства «Надія» за 2016 рік прийняти  до відома.
7. Звіт ревізійної комісії за 2016р.
Вирішили: Звіт ревізійної  комісії за 2016 рік  прийняти  до  відома.
8. Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік.
Вирішили: Річний  баланс, звіт про фінансові  результати та фінансово-майновий стан акціонерного товариства, ДП «Надія» за 2016 рік і  висновок ревізійної  комісії за  2016 рік – затвердити.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Вирішили: Основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік – схвалити.
10. Про  розподіл  прибутку Товариства .
Вирішили:
За  результатами фінансово – господарської  діяльності підприємства за  2016рік. товариство отримало прибуток у сумі 928 тис.грн. Непокриті збитки  від господарської діяльності  минулих років становлять 3867 тис.грн., з  наростаючим  підсумком .
Прийняли  рішення:
– прибуток, отриманий за підсумками звітного періоду, направити на покриття збитків минулих років.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової Ради, обраної загальними зборами акціонерів 20.04.2016 р.
12. Обрання членів  Наглядової ради Товариства.
Вирішили: За  підсумками   кумулятивного голосування до  складу Наглядової  ради Товариства обрати: Литвак Н.Б., Литвин Д.О., Сімховіч Н.Х., Тимофієнко В.В., Шендеровський В.Ю.
13. Затвердження  умов  цивільно-правових договорів, які  будуть укладатися з  членами  Наглядової  ради, встановлення  розміру  їх  винагороди.
Вирішили:
– затвердити  умови  Примірного договору для укладання з членами  Наглядової  ради;
– визнати  доцільним  запропонувати  членам Наглядової ради  укласти  договір  на  громадських засадах ( без  виплати  винагороди).
14. Обрання  уповноваженої  особи  Товариства  для  підписання  договорів з обраними  членами  Наглядової  ради Товариства.
Вирішили: Обрати  уповноваженою  особою ПРАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» для  підписання  договорів  з  обраними  членами  Наглядової   ради  Літвіна О.І. 
15. Зміни  типу  Товариства .
Вирішили:
– Змінити  тип  акціонерного товариства  «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» з  публічного на  приватний;
– наглядовій  раді  організувати  роботу  щодо заміни  глобального сертифікату, відомостей  та  документації  про Товариство у  зв`язку зі  зміною  його  типу.
16. Прийняття  нової  редакції  Статуту  Товариства .
Вирішили:
– Прийняти  статут Товариства  у  новій  редакції;
– Шендеровському Ю.Ю., генеральному  директору, здійснити  всі  необхідні юридичні  та  фактичні  дії  для  державної  реєстрації  нової  редакції  статуту Товариства та  пов`язаних  з  ним  інших  змін  у  відомостях  про  Товариство,  які  містяться  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних осіб, фізичних  осіб  -підприємців  та  громадських   організацій.
17. Прийняття  нової  редакції   Положення  про  Наглядову  раду.
Вирішили: Прийняти  Положення про Наглядову  раду у  новій  редакції.
18. Прийняття  нової  редакції  Положення  про  Ревізійну  комісію.
Вирішили: Прийняти Положення про  Ревізійну  комісію  у  новій  редакції.
19. Надання  попередньої  згоди  на   здійснення  значних  правочинів .
Вирішили: По  данному  питанню  порядку  денного  зборів  згідно  підсумків  голосування  рішення  не  прийнято. 
Загальні збори відбулися.
 
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається  

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

 

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума виплачених/ перерахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис Дивіденди не нараховувалися  

 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

14491

14205

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7356

10049

Довгострокові фінансові інвестиції

 

12

Запаси

2450

3064

Сумарна дебіторська заборгованість

958

468

Грошові кошти та їх еквіваленти

3713

525

Власний капітал

11687

10850

Статутний капітал

1475

1475

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1660

-2661

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

25

43

Поточні зобов’язання і забезпечення

2779

3312

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

29,55

33,04

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

29,55

33,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

28088

28088

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 

0

0

 у відсотках від статутного капіталу 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

0

0

 

Генеральний директор                                                           М.Д.Грабовський

 

Завантажити річну інформацію в PDF форматі (16МБ)