Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Оприлюднено
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СДС ЛТД» 
Код ЄДРПОУ 41090829 
65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привозна, 1
п/р 26002010035754 в АБ «Південний»
МФО 328209
Общество с ограниченной ответственностью
«СДС ЛТД» 
Код ЕГРПОУ 41090829 
65098, г. Одесса, Застава-2, ул. Привозная, 1 
р/с 26002010035754 в АБ «Південний» 
МФО 328209
_______________________________________________________________________________
вих. №  __1____  від  31 січня  2018 р.                                                                        Приватне акціонерне товариство
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»  
                                                             65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привозна, 1

 

    Повідомлення про намір скористатися правами,  передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»
   Товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» (надалі – ТОВ «СДС ЛТД), код ЄДРПОУ 41090829,  зареєстроване у Єдиному державному реєстрі  19 січня 2017 року, номер запису 1 556 102 000 061077. ТОВ «СДС ЛТД»   23 лютого 2017 року  придбало частки статутного капіталу виробничо-комерційної фірми «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 22452240) та стало його одноособовим учасником.   Виробничо-комерційна фірма «ПАКОМЕТ» у вигляді ТОВ відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, емітентом яких є акціонерне товариство «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ», складеному  за станом на 14 лютого 2017 року, володіла 96,973796 відсотками  статутного капіталу цього акціонерного товариства, або 27238 простими іменними акціями,. Згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ «СДС ЛТД»  від 16 травня 2017 року (протокол № 3/2017), рішення загальних зборів учасників ВКФ «ПАКОМЕТ» у вигляді ТОВ від 16 травня 2017 року (протокол № 4/2017) була проведена реорганізація шляхом приєднання ВКФ «ПАКОМЕТ» у вигляді ТОВ до ТОВ «СДС ЛТД». Інформація щодо завершення процедури реорганізації міститься в ЄДР. ТОВ «СДС ЛТД» стало правонаступником ВКФ «ПАКОМЕТ» у вигляді ТОВ, про що свідчить запис у Статуті ТОВ «СДС ЛТД», викладеному  у новій редакції від 22 серпня 2017 року.  Відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах від 01 серпня 2017 року ТОВ «СДС ЛТД» є акціонером ПрАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ», якому належить 96,9845% у статутному капіталі цього акціонерного товариства.   
Структура власності ТОВ «СДС ЛТД»,                                                                                             особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 31 січня 2018 року
№ з/п Прізвище, ім’я та  по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі  у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві,  % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма Опосередкована сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

2.

SIMKHOVICH NAHUM  СІМХОВИЧ НАУМ, громадянство: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, місце проживання: США, місто Бічвуд, штат Огайо
SIMKHOVICH LEONID СІМХОВИЧ ЛЕОНІД громадянство: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, місце проживання: США, місто Вікліфф, штат Огайо

ФО

 

 

 

ФО

3

 

 

 

3

0,00356

 

 

 

96,9845 ТОВ «СДС ЛТД», яке є акціонером Товариства

 

                      
96,9845  ТОВ «СДС ЛТД», яке є акціонером Товариства

96,9881

 

 

 

96,9845

   

    Найвища ціна акції, за якою ВКФ «ПАКОМЕТ» у вигляді ТОВ, правонаступником якої є ТОВ «СДС ЛТД», придбавало акції акціонерного товариства «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 372 (триста сімдесят дві) гривні 67 копійок.                                                                                                                                                     
    Найвища ціна, за якою заявник вимоги (ТОВ «СДС ЛТД»), опосередковано набув право власності на акції акціонерного товариства «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» шляхом придбання часток іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передували даті набуття такою юридичною особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, становить 82,90 (вісімдесят дві гривні 90 копійок).                                                                                                                                 
   Датою набуття ТОВ «СДС ЛТД» домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» є 23 лютого 2017 року, коли ТОВ «СДС ЛТД» стало одноособовим учасником виробничо-комерційної фірми «ПАКОМЕТ», якої належало на той час 96,973796 відсотків статутного капіталу цього акціонерного товариства.              Відповідно до п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-YIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» сповіщаю про намір ТОВ «СДС ЛТД» (власника домінуючого контрольного пакету акцій Вашого акціонерного товариства) скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій в усіх власників акцій товариства.                                      

          Директор                                                             М.Д. Грабовський