Додаток 7 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017 р.

Переобрання

Переобрання

             Переобрання 

Переобрання

Переобрання

Голова Наглядової ради
Заступник Голови Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Симхович Наум Харитонович
Тимофієнко Віктор Валентинович
Літвак Наталя  Борисівна 
Літвін Дмитро Олександрович                           
Шендеровський Валерій Юрійович

0,003560

0,003560

                      не має

не має

не має

__________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Зміст інформації:

Річні загальні збори акціонерів, що відбулися 20 квітня 2017 року прийняли рішення про переобрання членів Наглядової ради у тому ж складі. Підставою для цього слугувало відсутність зауважень з боку акціонерів на виконання цими членами Наглядової ради функцій з захисту прав акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.  Члени Наглядової ради: Сімхович Наум Харитонович, 1951р.н., голова Наглядової ради, акціонер, якому належить пакет акцій, що дорівнює 0,00356%, судимість – відсутня, останні 5 років працював на посаді голови Наглядової ради Товариства;   Тимофієнко Віктор Валентинович, 1945 р. н., заступник голови Наглядової ради, акціонер, якому належить пакет акцій, що дорівнює 0,00356%,  судимість – відсутня, останні 5 років працював на посаді заступника голови Наглядової ради Товариства;  Літвак Наталя  Борисівна, 1974 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у вигляді ТОВ, пакету акцій Товариства не має, не судима, останні 5 років працювала на посаді члена Наглядової ради Товариства;  Літвін Дмитро Олександрович, 1984 р. н.,  член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у вигляді ТОВ, пакетом акцій Товариства не володіє, судимість – відсутня, останні 5 років – член Наглядової ради Товариства; Шендеровський Валерій Юрійович, 1977 р. н., член Наглядової ради, є представником ПКФ «Пакомет» у вигляді ТОВ, пакетом акцій Товариства не володіє, судимість – відсутня, останні 5 років – член Наглядової ради Товариства.

 

 

 

Додаток 8 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

13.04.2017

Виробничо-комерційна фірма  «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

22452240

71,204784

96,973796

Згідно Переліку акціонерів, наданому Національним депозитарієм України станом на 13 квітня 2017 року виробничо-комерційній фірмі  «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю ( код ЄДРПОУ 22452240) належить пакет акцій у кількості 27238 штук, що становить 96,973796% від загальної кількості акцій, що були емітовані Товариством, які є голосуючими.  
Загальна кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 13 квітня 2017 року становить 27402 штуки, з яких 27238 штук належать виробничо-комерційній фірмі  «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 99,4015% від загальної кількості голосуючих акцій.
Станом на 14 квітня 2016 року виробничо-комерційній фірмі  «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю ( код ЄДРПОУ 22452240) належав пакет акцій у кількості 20000 штук, що становило 71,204784% від загальної кількості акцій, емітованих Товариством, та які були голосуючими.    
Загальна кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 14 квітня 2016 року становила 26999 штуки, з яких 20000 акцій належали виробничо-комерційній фірмі  «ПАКОМЕТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, що становило 74,0768% від загальної кількості голосуючих акцій.

 

Завантажити річну інформацію емітента цінних паперів в PDF форматі