Переглянути останні новини за 2017 рік, включаючи протокол річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 20.04.2017 року

2017 рік Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

Переглянути останні новини за 2016 рік, включаючи протокол річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 20.04.2016 року, висновки ревізійної комісії та аудиту

Переглянути останні новини за 2015 рік, включаючи протокол річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.04.2015 року,
висновки ревізійної комісії та аудиту

 

Завантажити і переглянути річний звіт підприємства за 2014 рік

Переглянути останні новини за 2014 рік

 

Завантажити протокол загальних зборів акціонерів за 2015 рік в DOC форматі (123 КБ)

 

Завантажити протокол загальних зборів акціонерів за 2014 рік в DOC форматі (144 КБ)

 

Переглянути звіт про проведення загальних зборів:

Звіт від 25.04.2014р. в PDF форматі (1.6 МБ)

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ" (далі - Товариство) повідомляє:
24 квітня 2014 року о 15 годині в залі засідань № 1 заводоуправління за місцем знаходження Товариства: 65098, м. Одеса, Застава- 2, вул. Привізна, 1. проводяться загальні збори акціонерів.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.00 до 14.45 24 квітня 2014 року за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17 квітня 2014 року

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення загальних зборів

4. Прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової Ради за 2013 рік

5. Прийняття рішення по результатам розгляду звіту генерального директора за 2013 рік

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік

7. Звіт дочірнього підприємства «Надія» про роботу за 2013 рік

8. Прийняття рішення по результатах розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік

10. Про розподіл прибутку та збитків Товариства

11. Розгляд рішень Наглядової Ради, прийнятих у 2013 році, по наданню згоди на укладення договорів

12. Прийняття рішення щодо укладання значних, крупних правочинів у 2014 році

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, Ви можете ознайомитися в робочі дні: понеділок, середа, п'ятниця: з 10.00 до 16.00 за місцем знаходження Товариства: 65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привізна, 1, або в день проведення зборів в будівлі заводоуправління в кабінеті члена ревізійної комісії - Грабовського М.Д., відповідального за ознайомлення.


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЧЕРНОМОРПОЛИГРАФМЕТАЛЛ" (далее – Общество), настояним уведомляет о том, что 25 апреля 2013 года состоялось общее собраннее акционеров Общества, на котором по повестке дня были приняты следующие решения:

1. О результатах регистрации участников общего собрания: Протокол заседания регистрационной комиссии по результатам регистрации и проверки полномочий акционеров и их уполномоченных представителей, прибывших на общее собрание акционеров – утвердить. Признать общее собрание акционеров ПАО «ЗАВОД ЧЕРНОМОРПОЛИГРАФМЕТАЛЛ» правомочным.

2. Избрание членов счетной комиссии общего собрания и прекращение ее полномочий Избрать счетную комиссию в составе 3 человек.
- Личикаки Л.И. – председатель комиссии
- Артамонова О.А. – секретарь комиссии
- Дмитриева Т.А. – член комиссии

Счетной комиссии:
- Провести подсчет голосов акционеров, составить протокол итогов голосования по повестке дня собрания;
- О принятых решениях в течение 10 рабочих дней довести до сведения акционеров путем размещения соответствующей информации на ВЕБ-странице общества в сети Интернет, письменным уведомлением простой почтовой корреспонденцией.
- Полномочия счетной комиссии прекратить после выполнения данного решения.

3. Избрание председателя и секретаря общего собрания Избрать: председателем общего собрания Тимофеенко Виктора Валентиновича, секретарем общего собрания Шендеровского Валерия Юрьевича

4. Утверждение порядка голосования и регламента проведения общего собрания:
Утвердить: - порядок голосования:
Голосование проводится бюллетенями для голосования по принципу: 1 акция – 1 голос.

Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня собрания непосредственно после его рассмотрения. По вопросам повестки дня собрания: Об избрании членов Наблюдательного совета и Об избрании членов Ревизионной комиссии голосование провести бюллетенями для кумулятивного голосования. - регламент работы общего собрания:
? на рассмотрение организационных вопросов повестки дня - время не устанавливать
? для отчетного доклада Наблюдательного Совета - до 7 минут
? для отчетного доклада генерального директора - до 15 минут
? для отчетного доклада дочернего предприятия "Надежда" - до 5 минут
? для отчета и выводов ревизионной комиссии - до 7 минут
? о распределении прибыли (убытков) и выплате дивидендов - до 5 минут
? избрание органов управления общества - до 15 минут ? для выступлений - до 5 минут
? для ответов на вопросы, справок, объявлений (в конце собрания) - до 3 минут

Вопросы по обсуждаемой повестке дня подаются в письменной форме или в ходе ведения собрания после докладов. Заслушиваются все доклады: Наблюдательного Совета, генерального директора, дочернего предприятия, ревизионной комиссии и обсуждение их провести одновременно. Желающие выступить, передают записку в президиум или поднимают руку. Собрание провести за 1,5 – 2,0 часа без перерыва.

5. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2012 год Отчет Наблюдательного Совета о работе за 2012 год принять к сведению

6. Отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год и основные направления его развития в 2013 году Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год и основные направления его развития в 2013 году - принять к сведению

7. Отчет Дочернего предприятия «НАДЕЖДА» о работе за 2012 год Отчет дочернего предприятия «Надежда» о работе за 2012 год - принять к сведению

8. Отчет и выводы ревизионной комиссии о финансово-имущественном состоянии Общества по итогам работы за 2012 год Отчет и выводы ревизионной комиссии о финансово-имущественном состоянии общества по итогам работы за 2012 год - принять к сведению

9. Утверждение годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год Годовой баланс, отчеты о финансовых результатах и финансово-имущественном состоянии акционерного общества, дочернего предприятия «Надежда» за 2012 год и заключение ревизионной комиссии – утвердить

Наблюдательному совету:
- Продолжить работу по ликвидации убыточной деятельности общества путем сокращения расходов, уменьшения кредиторской задолженности, реализации неиспользованного оборудования, сырья и материалов;
- Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту арендованного у общества имущества;
- Определять оптимальную штатную численность работающих на предприятии, его фонд заработной платы в зависимости от производственной активности, текущих результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества

10. О распределении прибыли (убытков) и выплате дивидендов В связи с получением в 2012 году от финансово-хозяйственной деятельности предприятия убытков дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать.

11. Утверждение решений Наблюдательного совета в части предоставления согласия на заключение договоров
- Подтвердить правомочность заключения договора поручительства от 16 ноября 2012 года.
- Дать Наблюдательному Совету предварительное согласие на совершение крупных сделок Обществом до проведения следующего общего собрания акционеров.
- Наблюдательному совету вести учет и контроль исполнения, заключенных от имени Общества крупных сделок с целью последующего их утверждения на общем собрании акционеров.

12. Избрание членов Наблюдательного совета По результатам подсчета голосов кумулятивного голосования, проведенного счетной комиссией, в члены Наблюдательного совета на новый трехлетний срок избраны:
Литвак Наталья Борисовна
Литвин Дмитрий Александрович
Симхович Наум Харитонович
Тимофеенко Виктор Валентинович
Шендеровский Валерий Юрьевич

13. Избрание членов Ревизионной комиссии По результатам подсчета голосов кумулятивного голосования, проведенного счетной комиссией, в члены Ревизионной комиссии на новый трехлетний срок избраны:
Грабовский Николай Дмитриевич
Личикаки Любовь Ивановна
Мизюк Светлана Анатольевна

 

Председатель счетной комиссии Личикаки Л.И.

 

Завантажити доклад (звіт) ревізійної комісії та протокол загальних зборів від 25.04.2013 р.

 

Завантажити Звіт про власний капітал 2012р. та звіт Річна інформація емітента

 

Переглянути фотозвіт Річна інформація емітента цінних паперів 2012 рік


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування: Піблічне акціонерне товариство "ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00383708
1.4. Місцезнаходження емітента: 65098, Одесьека область, м. Одеса, Застава-2, вул. Привізна, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0-48 715-16-16, 715-16-50
1.6. senderee@gmail.com ; chpm2013@emitent.net.ua
1.7. chpm.ukrbiz.info
1.8. зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2013 року, прийнято рішення з питання порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради».

Рішенням загальних зборів до складу Наглядової ради переобрані на новий трирічний строк:

Голова Наглядової ради:
Сімхович Наум Харитонович, паспортні дані: серія РА № А0034664 М, виданий 10.12.1996 р. MDA TIRASPOL , частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, становить 0,0035%
Заступник голови Наглядової ради:
Тимофієнко Віктор Валентинович, паспортні дані: КЕ 441607, виданий 20.11.1996 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, становить 0,0035%
Секретар Наглядової ради:
Шендеровський Валерій Юрійович, паспортні дані: КЕ 317199, виданий 26.06.1996 року Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, частка, якою володіє у статутному капіталі емітента, становить 1,7943%
Член Наглядової ради:
Літвін Дмитро Олександрович, паспортні дані: КК 516714, виданий 25.09.2000 р. Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, частка у статутному капіталі емітента відсутня
Член Наглядової ради:
Літвак Наталя Борисівна, паспортні дані: КМ 259172. виданий 06 вересня 2004 р. Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області, частка у статутному капіталі емітента відсутня.

Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2013 року, прийнято рішення з питання порядку денного зборів «Обрання членів Ревізійної комісії».

Рішенням загальних зборів до складу Ревізійної комісії переобрані на новий трирічний термін:

Голова Ревізійної комісії: Мізюк Світлана Анатоліївна, паспортні дані КЕ 347366 , виданий 19.07.1996 р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, відсутня
Член Ревізійної комісії:
Грабовський Микола Дмитрович, паспортні дані КК 348768, виданий 01.10.1999 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, становить 0,0392%
Член Ревізійної комісії:
Лічікакі Любов Іванівна, паспортні дані КЕ 441817, виданий 25.11.1996 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області , частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, відсутня.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор __________ Ю.Ю. Шендеровський М.П.